Hai Eu Less Lyrics

eu sun nat
dasper l'en
eu sun i e n'ha fat be
amo quai chi'm plscha
id es istess che ch'eu n'ha provà
sch'eu guard inavò n'um para
gnanc' uschè mal eu n'ha
dormi e sun però darcheu
sdruaglià ed imprend be planin
amo üna jada ad ir a pè ed eu clocc
sün üsch aint in man üna bella fluor e discuorr
be planin e vegn oura
cun la pomma

mi'amur
mia spranza
mia libertà
mia fotta
mia decisiun
da dir schi o na

hai eu less
hai eu less

star be stut schmüravgliar da mincha
nouva alvada
schi id es bun
da sclerir il god
e sch'eu guard
inavo nu'm para gnanc'uschè mal
ed eu vegn inavant
cul cour avert
minchadi es ün regal eir scha'l
cuntgnü nu maina nüglia
eu m'imbatin umans chi chaminan qua e
dan amur tuot normal ed ün da quels sun eir eu

mi'amur
mia spranza
mia libertà
mia fotta
mia decisiun
da dir schi o na

mi'amur
mia spranza
mia libertà
mia fotta
mia decisiun
da dir schi o na

hai eu less

mi'amur
mia spranza
mia libertà
mia fotta
mia decisiun
da dir schi o na

mia vita
mia peda
mia libertà
mia rabgia
mia decisiun
dad ir o star

hai eu less

0 Kommentare

Wenn du dich anmeldest brauchst du deinen Namen nicht bei jedem Kommentar anzugeben.